ἐξέστησαν
Englishman's Concordance
ἐξέστησαν (exestēsan) — 5 Occurrences

Mark 5:42 V-AIA-3P
GRK: δώδεκα καὶ ἐξέστησαν εὐθὺς ἐκστάσει
NAS: they were completely astounded.
KJV: And they were astonished with a great
INT: twelve And they were overcome immediately with amazement

Luke 8:56 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς
NAS: Her parents were amazed; but He instructed
KJV: parents were astonished: but
INT: And were amazed the parents

Luke 24:22 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς γενόμεναι
NAS: among us amazed us. When they were at the tomb
KJV: made us astonished, which were early
INT: from among us astonished us having been

Acts 10:45 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξέστησαν οἱ ἐκ
NAS: with Peter were amazed, because
KJV: which believed were astonished, as many as
INT: And were amazed the out of

Acts 12:16 V-AIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἐξέστησαν
NAS: [the door], they saw him and were amazed.
KJV: him, they were astonished.
INT: him and were amazed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page