1925. ἐπιδείκνυμι (epideiknumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1925. ἐπιδείκνυμι (epideiknumi) — 7 Occurrences

Matthew 16:1 V-ANA
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς
NAS: Jesus, they asked Him to show them a sign
KJV: him that he would shew them
INT: heaven to show them

Matthew 22:19 V-AMA-2P
GRK: ἐπιδείξατέ μοι τὸ
NAS: Show Me the coin
KJV: Shew me the tribute
INT: Show me the

Matthew 24:1 V-ANA
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς
NAS: came up to point out the temple
KJV: came to [him] for to shew him
INT: disciples of him to point out to him the

Luke 17:14 V-AMA-2P
GRK: αὐτοῖς Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς
NAS: to them, Go and show yourselves
KJV: Go shew yourselves
INT: to them Having gone show yourselves to the

Acts 9:39 V-PPM-NFP
GRK: κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ
NAS: him, weeping and showing all
KJV: weeping, and shewing the coats and
INT: weeping and showing tunics and

Acts 18:28 V-PPA-NMS
GRK: διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν
NAS: in public, demonstrating by the Scriptures
KJV: [and that] publickly, shewing by
INT: he refuted publicly showing by the

Hebrews 6:17 V-ANA
GRK: ὁ θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις
NAS: even more to show to the heirs
KJV: more abundantly to shew unto the heirs
INT: God to show to the heirs

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page