2059. ἑρμηνεύω (herméneuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2059. ἑρμηνεύω (herméneuó) — 3 Occurrences

John 1:42 V-PIM/P-3S
GRK: Κηφᾶς ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος
NAS: Cephas (which is translated Peter).
KJV: which is by interpretation, A stone.
INT: Cephas which means Peter

John 9:7 V-PIM/P-3S
GRK: Σιλωάμ ὃ ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν
NAS: (which is translated, Sent).
KJV: (which is by interpretation, Sent.)
INT: of Siloam which means Sent He went

Hebrews 7:2 V-PPM/P-NMS
GRK: πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος Βασιλεὺς Δικαιοσύνης
NAS: [the spoils], was first of all, by the translation [of his name], king
KJV: first being by interpretation King
INT: first indeed translated king of righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page