2207. ζηλωτής (zélótés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2207. ζηλωτής (zélótés) — 8 Occurrences

Luke 6:15 N-AMS
GRK: τὸν καλούμενον Ζηλωτὴν
INT: who [was] called Zealot

Acts 1:13 N-NMS
GRK: Σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ Ἰούδας
INT: Simon the Zealot and Judas [brother]

Acts 21:20 N-NMP
GRK: καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου
NAS: and they are all zealous for the Law;
KJV: they are all zealous of the law:
INT: and all zealous ones for the law

Acts 22:3 N-NMS
GRK: πατρῴου νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ
NAS: being zealous for God
KJV: and was zealous toward God,
INT: ancestral law a zealous one being the

1 Corinthians 14:12 N-NMP
GRK: ὑμεῖς ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων
NAS: you, since you are zealous of spiritual
KJV: ye are zealous of spiritual
INT: you since zealous you are of spiritual gifts

Galatians 1:14 N-NMS
GRK: μου περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν
NAS: more extremely zealous for my ancestral
KJV: more exceedingly zealous of the traditions
INT: of me more abundantly zealous being of the

Titus 2:14 N-AMS
GRK: λαὸν περιούσιον ζηλωτὴν καλῶν ἔργων
NAS: possession, zealous for good
KJV: people, zealous of good
INT: a people specially chosen zealous of good works

1 Peter 3:13 N-NMP
GRK: τοῦ ἀγαθοῦ ζηλωταὶ γένησθε
NAS: you prove zealous for what is good?
INT: for that which [is] good zealous you should be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page