2310. θεμέλιος (themelios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2310. θεμέλιος (themelios) — 16 Occurrences

Luke 6:48 N-AMS
GRK: καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν
NAS: and laid a foundation on the rock;
KJV: and laid the foundation on a rock:
INT: and laid a foundation on the

Luke 6:49 N-GMS
GRK: γῆν χωρὶς θεμελίου ᾗ προσέρηξεν
NAS: without any foundation; and the torrent
KJV: that without a foundation built
INT: earth without a foundation on which burst

Luke 14:29 N-AMS
GRK: θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ
NAS: he has laid a foundation and is not able
KJV: hath laid the foundation, and
INT: having laid of it a foundation and not

Acts 16:26 N-ANP
GRK: σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου
NAS: so that the foundations of the prison house
KJV: so that the foundations of the prison
INT: were shaken the foundations of the prison

Romans 15:20 N-AMS
GRK: ἐπ' ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ
NAS: on another man's foundation;
KJV: upon another man's foundation:
INT: upon another's foundation I might build

1 Corinthians 3:10 N-AMS
GRK: σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον ἔθηκα ἄλλος
NAS: I laid a foundation, and another
KJV: I have laid the foundation, and
INT: a wise builder [the] foundation I have laid another

1 Corinthians 3:11 N-AMS
GRK: θεμέλιον γὰρ ἄλλον
NAS: can lay a foundation other than
KJV: For other foundation can no man
INT: foundation indeed other

1 Corinthians 3:12 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν θεμέλιον χρυσόν ἄργυρον
NAS: builds on the foundation with gold,
KJV: upon this foundation gold, silver,
INT: upon the foundation gold silver

Ephesians 2:20 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων
NAS: having been built on the foundation of the apostles
KJV: upon the foundation of the apostles
INT: on the foundation of the apostles

1 Timothy 6:19 N-AMS
GRK: ἀποθησαυρίζοντας ἑαυτοῖς θεμέλιον καλὸν εἰς
NAS: of a good foundation for the future,
KJV: a good foundation against
INT: treasuring up for themselves a foundation good for

2 Timothy 2:19 N-NMS
GRK: μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ
NAS: the firm foundation of God
KJV: Nevertheless the foundation of God
INT: Nevertheless [the] firm foundation of God

Hebrews 6:1 N-AMS
GRK: μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας
NAS: again a foundation of repentance
KJV: again the foundation of repentance
INT: not again a foundation laying of repentance

Hebrews 11:10 N-AMP
GRK: τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν πόλιν
NAS: which has foundations, whose architect
KJV: which hath foundations, whose
INT: the foundations having city

Revelation 21:14 N-AMP
GRK: πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα καὶ
NAS: twelve foundation stones, and on them [were] the twelve
KJV: had twelve foundations, and in
INT: city having foundations twelve and

Revelation 21:19 N-NMP
GRK: οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους
NAS: The foundation stones of the city
KJV: And the foundations of the wall
INT: the foundations of the wall

Revelation 21:19 N-NMS
GRK: κεκοσμημένοι ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος
NAS: The foundation stones of the city wall
KJV: The first foundation [was] jasper;
INT: [were] adorned the foundation first

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page