2791. Κιλικία (Kilikia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2791. Κιλικία (Kilikia) — 8 Occurrences

Acts 6:9 N-GFS
GRK: τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας
NAS: and some from Cilicia and Asia,
KJV: and of them of Cilicia and of Asia,
INT: of those from Cilicia and Asia

Acts 15:23 N-AFS
GRK: Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς
NAS: and Syria and Cilicia who
KJV: Syria and Cilicia:
INT: Syria and Cilicia brothers

Acts 15:41 N-AFS
GRK: καὶ τὴν Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς
NAS: Syria and Cilicia, strengthening
KJV: and Cilicia, confirming
INT: and Cilicia strengthening the

Acts 21:39 N-GFS
GRK: Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας οὐκ ἀσήμου
NAS: of Tarsus in Cilicia, a citizen
KJV: of Tarsus, [a city] in Cilicia, a citizen
INT: of Tarsus of Cilicia not [of an] insignificant

Acts 22:3 N-GFS
GRK: Ταρσῷ τῆς Κιλικίας ἀνατεθραμμένος δὲ
NAS: in Tarsus of Cilicia, but brought
KJV: Tarsus, [a city] in Cilicia, yet
INT: Tarsus of Cilicia brought up moreover

Acts 23:34 N-GFS
GRK: ὅτι ἀπὸ Κιλικίας
NAS: he was, and when he learned that he was from Cilicia,
KJV: that [he was] of Cilicia;
INT: that from Cilicia [he is]

Acts 27:5 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν
NAS: along the coast of Cilicia and Pamphylia,
KJV: the sea of Cilicia and Pamphylia,
INT: along Cilicia and Pamphylia

Galatians 1:21 N-GFS
GRK: καὶ τῆς Κιλικίας
NAS: into the regions of Syria and Cilicia.
KJV: of Syria and Cilicia;
INT: and Cilicia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page