2807. κλείς (kleis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2807. κλείς (kleis) — 6 Occurrences

Matthew 16:19 N-AFP
GRK: σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας
NAS: I will give you the keys of the kingdom
KJV: unto thee the keys of the kingdom
INT: to you the keys of the kingdom

Luke 11:52 N-AFS
GRK: ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως
NAS: For you have taken away the key of knowledge;
KJV: ye have taken away the key of knowledge:
INT: you took away the key of the knowledge

Revelation 1:18 N-AFP
GRK: ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου
NAS: and I have the keys of death
KJV: and have the keys of hell and
INT: have the keys of death

Revelation 3:7 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ ὁ
NAS: who has the key of David,
KJV: he that hath the key of David,
INT: has the key of David who

Revelation 9:1 N-NFS
GRK: αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος
NAS: to the earth; and the key of the bottomless
KJV: was given the key of the bottomless
INT: to it the key of the pit

Revelation 20:1 N-AFS
GRK: ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου
NAS: holding the key of the abyss
KJV: having the key of the bottomless pit
INT: having the key of the abyss

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page