2808. κλείω (kleió)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2808. κλείω (kleió) — 16 Occurrences

Matthew 6:6 V-APA-NMS
GRK: σου καὶ κλείσας τὴν θύραν
NAS: into your inner room, close your door
KJV: and when thou hast shut thy
INT: of you and having shut the door

Matthew 23:13 V-PIA-2P
GRK: ὑποκριταί ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν
NAS: because you shut off the kingdom
KJV: for ye shut up the kingdom
INT: hypocrites for you shut up the kingdom

Matthew 25:10 V-AIP-3S
GRK: γάμους καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα
NAS: and the door was shut.
KJV: and the door was shut.
INT: wedding feast and was shut the door

Luke 4:25 V-AIP-3S
GRK: Ἰσραήλ ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς
NAS: the sky was shut up for three
KJV: the heaven was shut up three
INT: Israel when was shut up the heaven

Luke 11:7 V-RIM/P-3S
GRK: ἡ θύρα κέκλεισται καὶ τὰ
NAS: has already been shut and my children
KJV: is now shut, and my
INT: the door has been shut and the

John 20:19 V-RPM/P-GMP
GRK: τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν
NAS: and when the doors were shut where
KJV: the doors were shut where
INT: of the doors having been shut where were

John 20:26 V-RPM/P-GMP
GRK: τῶν θυρῶν κεκλεισμένων καὶ ἔστη
NAS: the doors having been shut, and stood
KJV: Jesus, the doors being shut, and stood
INT: the doors having been shut and stood

Acts 5:23 V-RPM/P-ANS
GRK: δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ
NAS: the prison house locked quite
KJV: truly found we shut with all
INT: prison we found shut with all

Acts 21:30 V-AIP-3P
GRK: καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι
NAS: and immediately the doors were shut.
KJV: forthwith the doors were shut.
INT: and immediately were shut the doors

1 John 3:17 V-ASA-3S
GRK: ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα
NAS: in need and closes his heart
KJV: need, and shutteth up his bowels
INT: having and might shut up the heart

Revelation 3:7 V-FIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ κλείων
NAS: one will shut, and who shuts
KJV: and no man shutteth; and shutteth,
INT: and no one shuts and shuts

Revelation 3:7 V-PPA-NMS
GRK: κλείσει καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς
NAS: will shut, and who shuts and no one
KJV: shutteth; and shutteth, and no man
INT: shuts and shuts and no one

Revelation 3:8 V-ANA
GRK: οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν ὅτι
NAS: no one can shut, because you have
KJV: no man can shut it: for
INT: no one is able to shut it because

Revelation 11:6 V-ANA
GRK: τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν
NAS: have the power to shut up the sky, so
KJV: have power to shut heaven, that
INT: the authority to shut the sky

Revelation 20:3 V-AIA-3S
GRK: ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν
NAS: him into the abyss, and shut [it] and sealed
KJV: shut him up, and set a seal
INT: abyss and shut and sealed

Revelation 21:25 V-ASP-3P
GRK: οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ
NAS: its gates will never be closed;
KJV: shall not be shut at all by day:
INT: no not shall be shut by day night

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page