2827. κλίνω (klinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2827. κλίνω (klinó) — 7 Occurrences

Matthew 8:20 V-PSA-3S
GRK: τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
NAS: has nowhere to lay His head.
KJV: not where to lay [his] head.
INT: the head he might lay

Luke 9:12 V-PNA
GRK: ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ
NAS: Now the day was ending, and the twelve
KJV: began to wear away, then
INT: [the] day began to decline having come moreover

Luke 9:58 V-PSA-3S
GRK: τὴν κεφαλὴν κλίνῃ
NAS: has nowhere to lay His head.
KJV: not where to lay [his] head.
INT: the head he might lay

Luke 24:5 V-PPA-GFP
GRK: αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα
NAS: and as [the women] were terrified and bowed their faces
KJV: and bowed down [their] faces
INT: of them and bowing the faces

Luke 24:29 V-RIA-3S
GRK: ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡ
NAS: is now nearly over. So
KJV: the day is far spent. And
INT: it is and has declined now the

John 19:30 V-APA-NMS
GRK: Τετέλεσται καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν
NAS: It is finished! And He bowed His head
KJV: and he bowed his head,
INT: It has been finished and having bowed the head

Hebrews 11:34 V-AIA-3P
GRK: πολέμῳ παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων
NAS: mighty in war, put foreign armies
KJV: fight, turned to flight the armies
INT: war [the] armies made to give way of foreigners

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page