2901. κραταιόω (krataioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2901. κραταιόω (krataioó) — 4 Occurrences

Luke 1:80 V-IIM/P-3S
GRK: ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι καὶ
NAS: continued to grow and to become strong in spirit,
KJV: grew, and waxed strong in spirit, and
INT: grew and was strengthened in spirit and

Luke 2:40 V-IIM/P-3S
GRK: ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ
NAS: continued to grow and become strong, increasing
KJV: and waxed strong in spirit,
INT: grew and became strong being filled with wisdom

1 Corinthians 16:13 V-PMM/P-2P
GRK: πίστει ἀνδρίζεσθε κραταιοῦσθε
NAS: in the faith, act like men, be strong.
KJV: quit you like men, be strong.
INT: faith act like men be strong

Ephesians 3:16 V-ANP
GRK: αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ
NAS: of His glory, to be strengthened with power
KJV: glory, to be strengthened with might
INT: of him with power to be strengthened by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page