3015. λεπρός (lepros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3015. λεπρός (lepros) — 9 Occurrences

Matthew 8:2 Adj-NMS
GRK: Καὶ ἰδοὺ λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει
NAS: And a leper came to Him and bowed down
KJV: there came a leper and worshipped
INT: And behold a leper having come worshipped

Matthew 10:8 Adj-AMP
GRK: νεκροὺς ἐγείρετε λεπροὺς καθαρίζετε δαιμόνια
NAS: cleanse [the] lepers, cast
KJV: cleanse the lepers, raise
INT: dead raise lepers cleanse demons

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ
NAS: walk, [the] lepers are cleansed
KJV: walk, the lepers are cleansed,
INT: lame walk lepers are cleansed and

Matthew 26:6 Adj-GMS
GRK: Σίμωνος τοῦ λεπροῦ
NAS: at the home of Simon the leper,
KJV: the house of Simon the leper,
INT: of Simon the leper

Mark 1:40 Adj-NMS
GRK: πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν
NAS: And a leper came to Jesus, beseeching
KJV: And there came a leper to him,
INT: to him a leper imploring him

Mark 14:3 Adj-GMS
GRK: Σίμωνος τοῦ λεπροῦ κατακειμένου αὐτοῦ
NAS: of Simon the leper, and reclining
KJV: of Simon the leper, as he
INT: of Simon the leper he reclined [at table] of him

Luke 4:27 Adj-NMP
GRK: καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν
NAS: And there were many lepers in Israel
KJV: And many lepers were in
INT: And many lepers were in

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται καὶ
NAS: walk, [the] lepers are cleansed,
KJV: walk, the lepers are cleansed,
INT: lame walk lepers are cleansed and

Luke 17:12 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες οἳ
NAS: a village, ten leprous men who
KJV: ten men that were lepers, which stood
INT: him ten leprous men who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page