3172. μεγαλωσύνη (megalósuné)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3172. μεγαλωσύνη (megalósuné) — 3 Occurrences

Hebrews 1:3 N-GFS
GRK: δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς
NAS: at the right hand of the Majesty on high,
KJV: the right hand of the Majesty on
INT: [the] right hand of the Majesty on high

Hebrews 8:1 N-GFS
GRK: θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς
NAS: of the throne of the Majesty in the heavens,
KJV: of the throne of the Majesty in
INT: throne of the Majesty in the

Jude 1:25 N-NFS
GRK: ἡμῶν δόξα μεγαλωσύνη κράτος καὶ
NAS: [be] glory, majesty, dominion
KJV: [be] glory and majesty, dominion and
INT: of us [be] glory majesty dominion and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page