332. ἀναθεματίζω (anathematizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 332. ἀναθεματίζω (anathematizó) — 4 Occurrences

Mark 14:71 V-PNA
GRK: δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύναι
NAS: But he began to curse and swear,
KJV: But he began to curse and to swear,
INT: moreover he began to curse and to swear

Acts 23:12 V-AIA-3P
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες
NAS: formed a conspiracy and bound themselves
KJV: themselves under a curse, saying
INT: the Jews put under an oath themselves declaring

Acts 23:14 V-AIA-1P
GRK: εἶπαν Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς
NAS: and said, We have bound ourselves
KJV: and said, We have bound ourselves
INT: said With an oath we have bound ourselves nothing

Acts 23:21 V-AIA-3P
GRK: τεσσεράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε
NAS: for him who have bound themselves
KJV: themselves with an oath, that they will
INT: forty who put under an oath themselves neither

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page