3540. νόημα (noéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3540. νόημα (noéma) — 6 Occurrences

2 Corinthians 2:11 N-ANP
GRK: αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοοῦμεν
NAS: for we are not ignorant of his schemes.
KJV: ignorant of his devices.
INT: of his thoughts are we ignorant

2 Corinthians 3:14 N-NNP
GRK: ἐπωρώθη τὰ νοήματα αὐτῶν ἄχρι
NAS: But their minds were hardened;
KJV: But their minds were blinded: for
INT: were hardened the minds of them until

2 Corinthians 4:4 N-ANP
GRK: ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων
NAS: has blinded the minds of the unbelieving
KJV: hath blinded the minds of them which believe not,
INT: blinded the thoughts of the unbelieving

2 Corinthians 10:5 N-ANS
GRK: αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν
NAS: every thought captive
KJV: every thought to
INT: leading captive every thought into the

2 Corinthians 11:3 N-NNP
GRK: φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ
NAS: by his craftiness, your minds will be led astray
KJV: so your minds should be corrupted from
INT: should be corrupted the minds of you from

Philippians 4:7 N-ANP
GRK: καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν
NAS: your hearts and your minds in Christ
INT: and the minds of you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page