3539. νοιέω (noeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3539. νοιέω (noeó) — 14 Occurrences

Matthew 15:17 V-PIA-2P
GRK: οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν
NAS: Do you not understand that everything
KJV: ye yet understand, that whatsoever
INT: not yet understand you that everything

Matthew 16:9 V-PIA-2P
GRK: οὔπω νοεῖτε οὐδὲ μνημονεύετε
NAS: Do you not yet understand or remember
KJV: not yet understand, neither
INT: not yet Do you yet understand nor remember

Matthew 16:11 V-PIA-2P
GRK: πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ
NAS: How is it that you do not understand that I did not speak
KJV: not understand that I spake
INT: How not understand you that not

Matthew 24:15 V-PMA-3S
GRK: ὁ ἀναγινώσκων νοείτω
NAS: place (let the reader understand),
KJV: (whoso readeth, let him understand:)
INT: (he who reads let him understand)

Mark 7:18 V-PIA-2P
GRK: ἐστε οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν
NAS: also? Do you not understand that whatever
KJV: not perceive, that
INT: are not Understand you that everything

Mark 8:17 V-PIA-2P
GRK: ἔχετε οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε
NAS: Do you not yet see or
KJV: no bread? perceive ye not yet, neither
INT: you have not yet Do you perceive nor understand

Mark 13:14 V-PMA-3S
GRK: ὁ ἀναγινώσκων νοείτω τότε οἱ
NAS: not be (let the reader understand), then
KJV: (let him that readeth understand,) then
INT: he who reads let him understand then those

John 12:40 V-ASA-3P
GRK: ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ
NAS: WITH THEIR EYES AND PERCEIVE WITH THEIR HEART,
KJV: nor understand with [their] heart,
INT: eyes and understand with the heart

Romans 1:20 V-PPM/P-NNP
GRK: τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται ἥ
NAS: have been clearly seen, being understood through what has been made,
KJV: are clearly seen, being understood by the things that are made,
INT: by the things made being understood are understood the

Ephesians 3:4 V-ANA
GRK: δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν
NAS: you can understand my insight
KJV: ye may understand my
INT: you are able reading [it] to understand the understanding

Ephesians 3:20 V-PIA-1P
GRK: αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν κατὰ τὴν
NAS: or think, according
KJV: or think, according to
INT: we ask or think according to the

1 Timothy 1:7 V-PPA-NMP
GRK: νομοδιδάσκαλοι μὴ νοοῦντες μήτε ἃ
NAS: to be teachers of the Law, even though they do not understand either
KJV: understanding neither
INT: law-teachers not understanding neither what

2 Timothy 2:7 V-PMA-2S
GRK: νόει ὃ λέγω
NAS: Consider what I say,
KJV: Consider what I say;
INT: Consider the things I say

Hebrews 11:3 V-PIA-1P
GRK: Πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς
NAS: By faith we understand that the worlds
KJV: Through faith we understand that the worlds
INT: By faith we understand to have been formed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page