3575. Νῶε (Nóe)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3575. Νῶε (Nóe) — 8 Occurrences

Matthew 24:37 N
GRK: ἡμέραι τοῦ Νῶε οὕτως ἔσται
NAS: will be just like the days of Noah.
KJV: as the days of Noe [were], so shall
INT: days of the Noah so will be

Matthew 24:38 N
GRK: ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν
NAS: the day that Noah entered
KJV: the day that Noe entered into
INT: day entered Noah into the

Luke 3:36 N
GRK: Σήμ τοῦ Νῶε τοῦ Λάμεχ
NAS: the son of Shem, the son of Noah, the son of Lamech,
KJV: which was [the son] of Sem, which was [the son] of Noe, which was [the son] of Lamech,
INT: of Shem of Noah of Lamech

Luke 17:26 N
GRK: ταῖς ἡμέραις Νῶε οὕτως ἔσται
NAS: in the days of Noah, so
KJV: in the days of Noe, so shall it be
INT: the days of Noah thus will it be

Luke 17:27 N
GRK: ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν
NAS: the day that Noah entered
KJV: the day that Noe entered into
INT: day entered Noah into the

Hebrews 11:7 N
GRK: Πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν
NAS: By faith Noah, being warned
KJV: By faith Noah, being warned of God of
INT: By faith having been divinely instructed Noah concerning the things

1 Peter 3:20 N
GRK: ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ
NAS: in the days of Noah, during the construction
KJV: the days of Noah, while the ark
INT: in [the] days of Noah [while was] being prepared [the] ark

2 Peter 2:5 N
GRK: ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα
NAS: but preserved Noah, a preacher
KJV: saved Noah the eighth
INT: but [the] eighth Noah of righteousness a herald

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page