3622. οἰκονομία (oikonomia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3622. οἰκονομία (oikonomia) — 9 Occurrences

Luke 16:2 N-GFS
GRK: λόγον τῆς οἰκονομίας σου οὐ
NAS: an accounting of your management, for you can
KJV: of thy stewardship; for
INT: account of the stewardship of you not

Luke 16:3 N-AFS
GRK: ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ' ἐμοῦ
NAS: is taking the management away
KJV: from me the stewardship: I cannot dig;
INT: is taking away the management from me

Luke 16:4 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με
NAS: I am removed from the management people will welcome
KJV: I am put out of the stewardship, they may receive
INT: from the management they might receive me

1 Corinthians 9:17 N-AFS
GRK: δὲ ἄκων οἰκονομίαν πεπίστευμαι
NAS: against my will, I have a stewardship entrusted
KJV: against my will, a dispensation [of the gospel] is committed unto me.
INT: however unwillingly an administration I am entrusted with

Ephesians 1:10 N-AFS
GRK: εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος
NAS: with a view to an administration suitable
KJV: That in the dispensation of the fulness
INT: for [the] administration of the fullness

Ephesians 3:2 N-AFS
GRK: ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος
NAS: you have heard of the stewardship of God's
KJV: ye have heard of the dispensation of the grace
INT: you heard of the administration of the grace

Ephesians 3:9 N-NFS
GRK: τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου
NAS: what is the administration of the mystery
INT: what [is] the administration of the mystery

Colossians 1:25 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ
NAS: according to the stewardship from God
KJV: according to the dispensation of God
INT: according to the administration of God

1 Timothy 1:4 N-AFS
GRK: μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν
NAS: than [furthering] the administration of God
INT: rather than stewardship of God which [is]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page