3724. ὁρίζω (horizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3724. ὁρίζω (horizó) — 8 Occurrences

Luke 22:22 V-RPM/P-ANS
GRK: κατὰ τὸ ὡρισμένον πορεύεται πλὴν
NAS: as it has been determined; but woe
KJV: goeth, as it was determined: but woe
INT: according to what has been determined goes but

Acts 2:23 V-RPM/P-DFS
GRK: τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ
NAS: [Man], delivered over by the predetermined plan
KJV: being delivered by the determinate counsel
INT: him by the determinate plan and

Acts 10:42 V-RPM/P-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ
NAS: that this is the One who has been appointed by God
KJV: he which was ordained of God
INT: it is who has been appointed by

Acts 11:29 V-AIA-3P
GRK: εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος αὐτῶν
NAS: each of them determined to send
KJV: his ability, determined to send
INT: was prospered any one determined each of them

Acts 17:26 V-APA-NMS
GRK: τῆς γῆς ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς
NAS: of the earth, having determined [their] appointed
KJV: of the earth, and hath determined the times
INT: of the earth having determined appointed times

Acts 17:31 V-AIA-3S
GRK: ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν πίστιν παρασχὼν
NAS: whom He has appointed, having furnished
KJV: whom he hath ordained; [whereof] he hath given
INT: a man whom he appointed proof having given

Romans 1:4 V-APP-GMS
GRK: τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ
NAS: who was declared the Son of God
KJV: And declared [to be] the Son of God
INT: having been declared Son of God

Hebrews 4:7 V-PIA-3S
GRK: πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν Σήμερον
NAS: He again fixes a certain day,
KJV: Again, he limiteth a certain day,
INT: again a certain he determines day today

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page