375. ἀναπέμπω (anapempó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 375. ἀναπέμπω (anapempó) — 5 Occurrences

Luke 23:7 V-AIA-3S
GRK: Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς
NAS: jurisdiction, he sent Him to Herod,
KJV: Herod's jurisdiction, he sent him to
INT: of Herod he is he sent up him to

Luke 23:11 V-AIA-3S
GRK: ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ
NAS: robe and sent Him back to Pilate.
KJV: and sent him again to Pilate.
INT: apparel splendid he sent back him to

Luke 23:15 V-AIA-3S
GRK: οὐδὲ Ἡρῴδης ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν
NAS: has Herod, for he sent Him back to us; and behold,
KJV: Herod: for I sent you to
INT: not even Herod he sent back indeed him

Acts 25:21 V-ASA-1S
GRK: ἕως οὗ ἀναπέμψω αὐτὸν πρὸς
NAS: until I send him to Caesar.
INT: until that I might send him to

Philemon 1:12 V-AIA-1S
GRK: ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν
NAS: I have sent him back to you in person,
KJV: Whom I have sent again: thou therefore
INT: whom I sent back to you in person

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page