377. ἀναπίπτω (anapiptó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 377. ἀναπίπτω (anapiptó) — 12 Occurrences

Matthew 15:35 V-ANA
GRK: τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν
NAS: the people to sit down on the ground;
KJV: the multitude to sit down on
INT: the crowds to sit down on the

Mark 6:40 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ πρασιαὶ
NAS: They sat down in groups of hundreds
KJV: And they sat down in ranks, by
INT: And they sat down groups [by] groups

Mark 8:6 V-ANA
GRK: τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς
NAS: the people to sit down on the ground;
KJV: the people to sit down on
INT: the crowd to recline on the

Luke 11:37 V-AIA-3S
GRK: εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν
NAS: with him; and He went in, and reclined [at the table].
KJV: and he went in, and sat down to meat.
INT: having entered moreover he reclined himself

Luke 14:10 V-AMA-2S
GRK: κληθῇς πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν
NAS: go and recline at the last
KJV: go and sit down in
INT: you are invited having gone recline in the

Luke 17:7 V-AMA-2S
GRK: Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε
NAS: immediately and sit down to eat'?
KJV: the field, Go and sit down to meat?
INT: immediately Having come recline [at table]

Luke 22:14 V-AIA-3S
GRK: ἡ ὥρα ἀνέπεσεν καὶ οἱ
NAS: had come, He reclined [at the table], and the apostles
KJV: was come, he sat down, and
INT: the hour he reclined [at table] and the

John 6:10 V-ANA
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν ἦν δὲ
NAS: Have the people sit down. Now
KJV: Make the men sit down. Now there was
INT: the men to recline was moreover

John 6:10 V-AIA-3P
GRK: τῷ τόπῳ ἀνέπεσαν οὖν οἱ
NAS: sit down. Now
KJV: So the men sat down, in number about
INT: the place reclined therefore the

John 13:12 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν εἶπεν
NAS: His garments and reclined [at the table] again,
KJV: garments, and was set down again,
INT: of him and having reclined again he said

John 13:25 V-APA-NMS
GRK: ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος
NAS: He, leaning back thus on Jesus'
INT: having leaned moreover he

John 21:20 V-AIA-3S
GRK: ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ
NAS: also had leaned back on His bosom
KJV: which also leaned on his
INT: who also reclined at the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page