3866. παραθήκη (parathéké)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3866. παραθήκη (parathéké) — 3 Occurrences

1 Timothy 6:20 N-AFS
GRK: Τιμόθεε τὴν παραθήκην φύλαξον ἐκτρεπόμενος
NAS: guard what has been entrusted to you, avoiding
INT: Timothy the deposit committed [to you] keep avoiding

2 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι
NAS: to guard what I have entrusted to Him until
KJV: that which I have committed unto him against
INT: he is the deposit committed [to him] of me to keep

2 Timothy 1:14 N-AFS
GRK: τὴν καλὴν παραθήκην φύλαξον διὰ
NAS: in us, the treasure which has been entrusted to [you].
INT: The good deposit committed [to you] keep by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page