4000. πεντακισχίλιοι (pentakischilioi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4000. πεντακισχίλιοι (pentakischilioi) — 6 Occurrences

Matthew 14:21 Adj-NMP
GRK: ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι χωρὶς γυναικῶν
NAS: There were about five thousand men
KJV: were about five thousand men, beside
INT: men about five thousand besides women

Matthew 16:9 Adj-GMP
GRK: ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους
NAS: loaves of the five thousand, and how many
KJV: loaves of the five thousand, and
INT: loaves for the five thousand and how many

Mark 6:44 Adj-NMP
GRK: τοὺς ἄρτους πεντακισχίλιοι ἄνδρες
NAS: There were five thousand men who ate
KJV: were about five thousand men.
INT: the loaves five thousand men

Mark 8:19 Adj-AMP
GRK: εἰς τοὺς πεντακισχιλίους πόσους κοφίνους
NAS: I broke the five loaves
KJV: among five thousand, how many
INT: for the five thousand how many hand-baskets

Luke 9:14 Adj-NMP
GRK: ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι εἶπεν δὲ
NAS: (For there were about five thousand men.)
KJV: they were about five thousand men. And
INT: about men five thousand he said moreover

John 6:10 Adj-NMP
GRK: ἀριθμὸν ὡς πεντακισχίλιοι
NAS: in number about five thousand.
KJV: in number about five thousand.
INT: number about five thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page