4024. περιζώννυμι (perizónnumi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4024. περιζώννυμι (perizónnumi) — 6 Occurrences

Luke 12:35 V-RPM/P-NFP
GRK: αἱ ὀσφύες περιεζωσμέναι καὶ οἱ
NAS: Be dressed in readiness, and [keep] your lamps
KJV: be girded about, and
INT: waist girded about and the

Luke 12:37 V-FIM-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ
NAS: I say to you, that he will gird himself [to serve], and have them recline
KJV: that he shall gird himself, and
INT: to you that he will gird himself and will make recline

Luke 17:8 V-APM-NMS
GRK: δειπνήσω καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι
NAS: for me to eat, and [properly] clothe yourself and serve
KJV: and gird thyself, and serve
INT: I might sup on and having girded yourself about serve me

Ephesians 6:14 V-APM-NMP
GRK: στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν
NAS: therefore, HAVING GIRDED YOUR LOINS
KJV: your loins girt about with truth,
INT: Stand therefore having fastened about the loins

Revelation 1:13 V-RPM/P-AMS
GRK: ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς
NAS: in a robe reaching to the feet, and girded across
KJV: and girt about
INT: reaching to the feet and girded about with at the

Revelation 15:6 V-RPM/P-NMP
GRK: λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ
NAS: [and] bright, and girded around
KJV: having their breasts girded with
INT: bright and girded with about the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page