4308. προοράω (prooraó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4308. προοράω (prooraó) — 4 Occurrences

Acts 2:25 V-IIM-1S
GRK: εἰς αὐτόν Προορώμην τὸν κύριον
KJV: him, I foresaw the Lord
INT: as to him I foresaw the Lord

Acts 2:31 V-APA-NMS
GRK: προιδὼν ἐλάλησεν περὶ
INT: having foreseen he spoke concerning

Acts 21:29 V-RPA-NMP
GRK: ἦσαν γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τὸν
NAS: For they had previously seen Trophimus
KJV: (For they had seen before with him
INT: they were indeed having before seen Trophimus the

Galatians 3:8 V-APA-NFS
GRK: προϊδοῦσα δὲ ἡ
INT: having forsaken moreover the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page