4416. πρωτότοκος (prototokos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4416. πρωτότοκος (prototokos) — 8 Occurrences

Luke 2:7 Adj-AMS
GRK: αὐτῆς τὸν πρωτότοκον καὶ ἐσπαργάνωσεν
NAS: And she gave birth to her firstborn son;
KJV: her firstborn son,
INT: of her the first-born and wrapped in swaddling clothes

Romans 8:29 Adj-AMS
GRK: εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς
NAS: so that He would be the firstborn among
KJV: he might be the firstborn among many
INT: to be him firstborn among many

Colossians 1:15 Adj-NMS
GRK: τοῦ ἀοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως
NAS: God, the firstborn of all
KJV: God, the firstborn of every
INT: invisible [the] firstborn of all creation

Colossians 1:18 Adj-NMS
GRK: ἡ ἀρχή πρωτότοκος ἐκ τῶν
NAS: and He is the beginning, the firstborn from the dead,
KJV: the beginning, the firstborn from
INT: the beginning firstborn from among the

Hebrews 1:6 Adj-AMS
GRK: εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν
NAS: brings the firstborn into the world,
KJV: he bringeth in the firstbegotten into
INT: he brings in the first-born into the

Hebrews 11:28 Adj-ANP
GRK: ὀλοθρεύων τὰ πρωτότοκα θίγῃ αὐτῶν
NAS: that he who destroyed the firstborn would not touch
KJV: he that destroyed the firstborn should touch
INT: the destroyer of the firstborn might touch them

Hebrews 12:23 Adj-GMP
GRK: καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν
NAS: and church of the firstborn who are enrolled
KJV: church of the firstborn, which are written
INT: and to [the] church of [the] firstborn [ones] enrolled in

Revelation 1:5 Adj-NMS
GRK: πιστός ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν
NAS: witness, the firstborn of the dead,
KJV: witness, [and] the first begotten of
INT: faithful the firstborn of the dead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page