Hebrews 12
Interlinear Bible
Run with Perseverance
1   5105 [e]
1   Toigaroun
1   Τοιγαροῦν
1   Therefore
1   Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς  ,
we
PPro-N1P
5118 [e]
tosouton
τοσοῦτον
such a great
DPro-ANS
2192 [e]
echontes
ἔχοντες
having
V-PPA-NMP
4029 [e]
perikeimenon
περικείμενον
encompassing
V-PPM/P-ANS
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
us
PPro-D1P
3509 [e]
nephos
νέφος
a cloud
N-ANS
3144 [e]
martyrōn
μαρτύρων  ,
of witnesses
N-GMP
3591 [e]
onkon
ὄγκον
weight
N-AMS
659 [e]
apothemenoi
ἀποθέμενοι
having laid aside
V-APM-NMP
3956 [e]
panta
πάντα  ,
every
Adj-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2139 [e]
euperistaton
εὐπερίστατον
easily entangling
Adj-AFS
266 [e]
hamartian
ἁμαρτίαν  ,
sin
N-AFS
1223 [e]
di’
δι’
with
Prep
5281 [e]
hypomonēs
ὑπομονῆς
endurance
N-GFS
5143 [e]
trechōmen
τρέχωμεν
should run
V-PSA-1P
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
4295 [e]
prokeimenon
προκείμενον
lying before
V-PPM/P-AMS
1473 [e]
hēmin
ἡμῖν
us
PPro-D1P
73 [e]
agōna
ἀγῶνα  ,
race
N-AMS
2   872 [e]
2   aphorōntes
2   ἀφορῶντες
2   looking
2   V-PPA-NMP
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3588 [e]
tēs
τῆς
of [our]
Art-GFS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
747 [e]
archēgon
ἀρχηγὸν
founder
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5051 [e]
teleiōtēn
τελειωτὴν  ,
perfecter
N-AMS
2424 [e]
Iēsoun
Ἰησοῦν  ,
Jesus
N-AMS
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
473 [e]
anti
ἀντὶ
in view of
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
4295 [e]
prokeimenēs
προκειμένης
lying before
V-PPM/P-GFS
846 [e]
autō
αὐτῷ
Him
PPro-DM3S
5479 [e]
charas
χαρᾶς  ,
joy
N-GFS
5278 [e]
hypemeinen
ὑπέμεινεν
endured
V-AIA-3S
4716 [e]
stauron
σταυρὸν  ,
[the] cross
N-AMS
152 [e]
aischynēs
αἰσχύνης
[its] shame
N-GFS
2706 [e]
kataphronēsas
καταφρονήσας  ,
having despised
V-APA-NMS
1722 [e]
en
ἐν
at
Prep
1188 [e]
dexia
δεξιᾷ
[the] right hand
Adj-DFS
5037 [e]
te
τε
and
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2362 [e]
thronou
θρόνου
throne
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2523 [e]
kekathiken
κεκάθικεν  .
sat down
V-RIA-3S
3   357 [e]
3   analogisasthe
3   ἀναλογίσασθε
3   Consider fully
3   V-AMM-2P
1063 [e]
gar
γὰρ  ,
for
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
the [One]
Art-AMS
5108 [e]
toiautēn
τοιαύτην
such great
DPro-AFS
5278 [e]
hypomemenēkota
ὑπομεμενηκότα
having endured
V-RPA-AMS
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
from
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GMP
268 [e]
hamartōlōn
ἁμαρτωλῶν
sinners
Adj-GMP
1519 [e]
eis
εἰς
against
Prep
1438 [e]
heauton
ἑαυτὸν
Himself
RefPro-AM3S
485 [e]
antilogian
ἀντιλογίαν  ,
hostility
N-AFS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
2577 [e]
kamēte
κάμητε  ,
you shall grow weary
V-ASA-2P
3588 [e]
tais
ταῖς
in the
Art-DFP
5590 [e]
psychais
ψυχαῖς
souls
N-DFP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν
of you
PPro-G2P
1590 [e]
eklyomenoi
ἐκλυόμενοι  .
fainting
V-PPM/P-NMP
God Disciplines His Sons
4   3768 [e]
4   Oupō
4   Οὔπω
4   Not yet
4   Adv
3360 [e]
mechris
μέχρις
unto
Prep
129 [e]
haimatos
αἵματος
blood
N-GNS
478 [e]
antikatestēte
ἀντικατέστητε  ,
have you resisted
V-AIA-2P
4314 [e]
pros
πρὸς
against
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
 - 
Art-AFS
266 [e]
hamartian
ἁμαρτίαν
sin
N-AFS
464 [e]
antagōnizomenoi
ἀνταγωνιζόμενοι  ,
struggling
V-PPM/P-NMP
5   2532 [e]
5   kai
5   καὶ
5   and
5   Conj
1585 [e]
eklelēsthe
ἐκλέλησθε
you have forgotten
V-RIM/P-2P
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
3874 [e]
paraklēseōs
παρακλήσεως
exhortation
N-GFS
3748 [e]
hētis
ἥτις
that
RelPro-NFS
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
you
PPro-D2P
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
5207 [e]
huiois
υἱοῖς
to sons
N-DMP
1256 [e]
dialegetai
διαλέγεται  :
addresses
V-PIM/P-3S
5207 [e]
Huie
Υἱέ
Son
N-VMS
1473 [e]
mou
μου  ,
of Me
PPro-G1S
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3643 [e]
oligōrei
ὀλιγώρει
regard lightly
V-PMA-2S
3809 [e]
paideias
παιδείας
[the] discipline
N-GFS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου  ,
of [the] Lord
N-GMS
3366 [e]
mēde
μηδὲ
nor
Conj
1590 [e]
eklyou
ἐκλύου  ,
faint
V-PMM/P-2S
5259 [e]
hyp’
ὑπ’
by
Prep
846 [e]
autou
αὐτοῦ
Him
PPro-GM3S
1651 [e]
elenchomenos
ἐλεγχόμενος  .
being reproved
V-PPM/P-NMS
6   3739 [e]
6   hon
6   ὃν
6   Whom
6   RelPro-AMS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
25 [e]
agapa
ἀγαπᾷ  ,
He loves
V-PIA-3S
2962 [e]
Kyrios
Κύριος
[the] Lord
N-NMS
3811 [e]
paideuei
παιδεύει  ;
disciplines
V-PIA-3S
3146 [e]
mastigoi
μαστιγοῖ
He scourges
V-PIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
3956 [e]
panta
πάντα
every
Adj-AMS
5207 [e]
huion
υἱὸν
son
N-AMS
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
3858 [e]
paradechetai
παραδέχεται  .
He receives
V-PIM/P-3S
7   1519 [e]
7   Eis
7   Εἰς
7   As
7   Prep
3809 [e]
paideian
παιδείαν
discipline
N-AFS
5278 [e]
hypomenete
ὑπομένετε  ,
endure
V-PIA-2P
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
5207 [e]
huiois
υἱοῖς
sons
N-DMP
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
you
PPro-D2P
4374 [e]
prospheretai
προσφέρεται
is treating
V-PIM/P-3S
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεός  ;
God
N-NMS
5101 [e]
tis
τίς
what
IPro-NMS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
5207 [e]
huios
υἱὸς
son [is there]
N-NMS
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
3811 [e]
paideuei
παιδεύει
disciplines
V-PIA-3S
3962 [e]
patēr
πατήρ  ?
[his] father
N-NMS
8   1487 [e]
8   ei
8   εἰ
8   If
8   Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
5565 [e]
chōris
χωρίς
without
Prep
1510 [e]
este
ἐστε
you are
V-PIA-2P
3809 [e]
paideias
παιδείας  ,
of discipline
N-GFS
3739 [e]
hēs
ἧς
of which
RelPro-GFS
3353 [e]
metochoi
μέτοχοι
partakers
Adj-NMP
1096 [e]
gegonasin
γεγόνασιν
they have become
V-RIA-3P
3956 [e]
pantes
πάντες  ,
all
Adj-NMP
686 [e]
ara
ἄρα
then
Conj
3541 [e]
nothoi
νόθοι
illegitimate children
Adj-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouch
οὐχ
not
Adv
5207 [e]
huioi
υἱοί
sons
N-NMP
1510 [e]
este
ἐστε  .
you are
V-PIA-2P
9   1534 [e]
9   eita
9   εἶτα
9   Furthermore
9   Adv
3588 [e]
tous
τοὺς
 - 
Art-AMP
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4561 [e]
sarkos
σαρκὸς
flesh
N-GFS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν
of us
PPro-G1P
3962 [e]
pateras
πατέρας
fathers
N-AMP
2192 [e]
eichomen
εἴχομεν
we have had
V-IIA-1P
3810 [e]
paideutas
παιδευτὰς  ,
correctors
N-AMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1788 [e]
enetrepometha
ἐνετρεπόμεθα  ;
we respected [them]
V-IIP-1P
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
4183 [e]
poly
πολὺ
much
Adj-ANS
1161 [e]
de
[δὲ]
and
Conj
3123 [e]
mallon
μᾶλλον
more
Adv
5293 [e]
hypotagēsometha
ὑποταγησόμεθα
shall we be in subjection
V-FIP-1P
3588 [e]

τῷ
to the
Art-DMS
3962 [e]
Patri
Πατρὶ
Father
N-DMS
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GNP
4151 [e]
pneumatōn
πνευμάτων  ,
of spirits
N-GNP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2198 [e]
zēsomen
ζήσομεν  ?
shall live
V-FIA-1P
10   3588 [e]
10   Hoi
10   Οἱ
10    - 
10   Art-NMP
3303 [e]
men
μὲν
Truly
Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
indeed
Conj
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3641 [e]
oligas
ὀλίγας
a few
Adj-AFP
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας  ,
days
N-AFP
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
to
τὸ
that
Art-ANS
1380 [e]
dokoun
δοκοῦν
seeming good
V-PPA-ANS
846 [e]
autois
αὐτοῖς  ,
to them
PPro-DM3P
3811 [e]
epaideuon
ἐπαίδευον  ;
they were disciplining [us]
V-IIA-3P
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
1161 [e]
de
δὲ
but [He]
Conj
1909 [e]
epi
ἐπὶ
for
Prep
3588 [e]
to
τὸ
[our]
Art-ANS
4851 [e]
sympheron
συμφέρον  ,
benefitting
V-PPA-ANS
1519 [e]
eis
εἰς
in order
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
3335 [e]
metalabein
μεταλαβεῖν
to share
V-ANA
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
41 [e]
hagiotētos
ἁγιότητος
holiness
N-GFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
of Him
PPro-GM3S
11   3956 [e]
11   pasa
11   πᾶσα
11   All
11   Adj-NFS
1161 [e]
de
δὲ*
now
Conj
3809 [e]
paideia
παιδεία  ,
discipline
N-NFS
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
3588 [e]
to
τὸ
those
Art-ANS
3918 [e]
paron
παρὸν  ,
being present
V-PPA-ANS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
1380 [e]
dokei
δοκεῖ
seems
V-PIA-3S
5479 [e]
charas
χαρᾶς
of joy
N-GFS
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
3077 [e]
lypēs
λύπης  ;
of grief
N-GFS
5305 [e]
hysteron
ὕστερον
afterward
Adv
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
2590 [e]
karpon
καρπὸν
[the] fruit
N-AMS
1516 [e]
eirēnikon
εἰρηνικὸν  ,
peaceable
Adj-AMS
3588 [e]
tois
τοῖς
to those
Art-DMP
1223 [e]
di’
δι’
by
Prep
846 [e]
autēs
αὐτῆς
it
PPro-GF3S
1128 [e]
gegymnasmenois
γεγυμνασμένοις  ,
having been trained
V-RPM/P-DMP
591 [e]
apodidōsin
ἀποδίδωσιν
it yields
V-PIA-3S
1343 [e]
dikaiosynēs
δικαιοσύνης  .
of righteousness
N-GFS
12   1352 [e]
12   Dio
12   Διὸ
12   Therefore
12   Conj
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
3935 [e]
pareimenas
παρειμένας
drooping
V-RPM/P-AFP
5495 [e]
cheiras
χεῖρας
hands
N-AFP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
3886 [e]
paralelymena
παραλελυμένα
enfeebled
V-RPM/P-ANP
1119 [e]
gonata
γόνατα
knees
N-ANP
461 [e]
anorthōsate
ἀνορθώσατε  ,
lift up
V-AMA-2P
13   2532 [e]
13   kai
13   καὶ
13   and
13   Conj
5163 [e]
trochias
τροχιὰς
paths
N-AFP
3717 [e]
orthas
ὀρθὰς
straight
Adj-AFP
4160 [e]
poieite
ποιεῖτε
make
V-PMA-2P
3588 [e]
tois
τοῖς
for the
Art-DMP
4228 [e]
posin
ποσὶν
feet
N-DMP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν  ,
of you
PPro-G2P
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
5560 [e]
chōlon
χωλὸν
lame
Adj-NNS
1624 [e]
ektrapē
ἐκτραπῇ  ,
should be put out of joint
V-ASP-3S
2390 [e]
iathē
ἰαθῇ
should be healed
V-ASP-3S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
3123 [e]
mallon
μᾶλλον  .
rather
Adv
A Call to Holiness
14   1515 [e]
14   Eirēnēn
14   Εἰρήνην
14   Peace
14   N-AFS
1377 [e]
diōkete
διώκετε
pursue
V-PMA-2P
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων  ,
all
Adj-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
38 [e]
hagiasmon
ἁγιασμόν  ,
holiness
N-AMS
3739 [e]
hou
οὗ
which
RelPro-GMS
5565 [e]
chōris
χωρὶς
without
Prep
3762 [e]
oudeis
οὐδεὶς
no one
Adj-NMS
3708 [e]
opsetai
ὄψεται
will see
V-FIM-3S
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2962 [e]
Kyrion
Κύριον  ,
Lord
N-AMS
15   1983 [e]
15   episkopountes
15   ἐπισκοποῦντες
15   observing
15   V-PPA-NMP
3361 [e]

μή
lest
Adv
5100 [e]
tis
τις
any
IPro-NMS
5302 [e]
hysterōn
ὑστερῶν
be failing
V-PPA-NMS
575 [e]
apo
ἀπὸ
of
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
5485 [e]
charitos
χάριτος
grace
N-GFS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  ,
of God
N-GMS
3361 [e]

μή
lest
Adv
5100 [e]
tis
τις
any
IPro-NFS
4491 [e]
rhiza
ῥίζα
root
N-NFS
4088 [e]
pikrias
πικρίας
of bitterness
N-GFS
507 [e]
anō
ἄνω
up
Adv
5453 [e]
phyousa
φύουσα
springing
V-PPA-NFS
1776 [e]
enochlē
ἐνοχλῇ  ,
should trouble [you]
V-PSA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1223 [e]
di’
δι’*
by
Prep
846 [e]
autēs
αὐτῆς*  ,
this
PPro-GF3S
3392 [e]
mianthōsin
μιανθῶσιν
might be defiled
V-ASP-3P
3588 [e]
hoi
〈οἱ〉
the
Art-NMP
4183 [e]
polloi
πολλοί  ,
many
Adj-NMP
16   3361 [e]
16   
16   μή
16   lest [there be]
16   Adv
5100 [e]
tis
τις
any
IPro-NMS
4205 [e]
pornos
πόρνος
fornicator
N-NMS
2228 [e]
ē

or
Conj
952 [e]
bebēlos
βέβηλος  ,
profane person
Adj-NMS
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
2269 [e]
Ēsau
Ἠσαῦ  ,
Esau
N-NMS
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
473 [e]
anti
ἀντὶ
for
Prep
1035 [e]
brōseōs
βρώσεως
meal
N-GFS
1520 [e]
mias
μιᾶς
one
Adj-GFS
591 [e]
apedeto
ἀπέδετο
sold
V-AIM-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
4415 [e]
prōtotokia
πρωτοτόκια
birthright
N-ANP
1438 [e]
heautou
ἑαυτοῦ  .
of himself
RefPro-GM3S
17   1492 [e]
17   iste
17   ἴστε
17   You know
17   V-RIA-2P
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
even
Conj
3347 [e]
metepeita
μετέπειτα  ,
afterward
Adv
2309 [e]
thelōn
θέλων
wishing
V-PPA-NMS
2816 [e]
klēronomēsai
κληρονομῆσαι
to inherit
V-ANA
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
2129 [e]
eulogian
εὐλογίαν  ,
blessing
N-AFS
593 [e]
apedokimasthē
ἀπεδοκιμάσθη  ;
he was rejected
V-AIP-3S
3341 [e]
metanoias
μετανοίας
of repentance
N-GFS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
5117 [e]
topon
τόπον
place
N-AMS
3756 [e]
ouch
οὐχ
not
Adv
2147 [e]
heuren
εὗρεν  ,
he found
V-AIA-3S
2539 [e]
kaiper
καίπερ
although
Conj
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
1144 [e]
dakryōn
δακρύων
tears
N-GNP
1567 [e]
ekzētēsas
ἐκζητήσας
having earnestly sought
V-APA-NMS
846 [e]
autēn
αὐτήν  .
it
PPro-AF3S
Our Kingdom Cannot Be Shaken
18   3756 [e]
18   Ou
18   Οὐ
18   Not
18   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4334 [e]
proselēlythate
προσεληλύθατε
you have come to
V-RIA-2P
5584 [e]
psēlaphōmenō
ψηλαφωμένῳ
[that] being touched
V-PPM/P-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2545 [e]
kekaumenō
κεκαυμένῳ
having been kindled
V-RPM/P-DNS
4442 [e]
pyri
πυρὶ  ,
with fire
N-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1105 [e]
gnophō
γνόφῳ  ,
to darkness
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2217 [e]
zophō
ζόφῳ  ,
to gloom
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2366 [e]
thyellē
θυέλλῃ  ,
to storm
N-DFS
19   2532 [e]
19   kai
19   καὶ
19   and
19   Conj
4536 [e]
salpingos
σάλπιγγος
of a trumpet
N-GFS
2279 [e]
ēchō
ἤχῳ  ,
to [the] sound
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5456 [e]
phōnē
φωνῇ
to a voice
N-DFS
4487 [e]
rhēmatōn
ῥημάτων  ,
of words
N-GNP
3739 [e]
hēs
ἧς
which
RelPro-GFS
3588 [e]
hoi
οἱ
those
Art-NMP
191 [e]
akousantes
ἀκούσαντες
having heard
V-APA-NMP
3868 [e]
parētēsanto
παρῃτήσαντο  ,
excused themselves
V-AIM-3P
3361 [e]

μὴ
[asking] not
Adv
4369 [e]
prostethēnai
προστεθῆναι
to be addressed
V-ANP
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
3056 [e]
logon
λόγον  ,
[the] word
N-AMS
20   3756 [e]
20   ouk
20   οὐκ
20   not
20   Adv
5342 [e]
epheron
ἔφερον
they could bear
V-IIA-3P
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
to
τὸ
that
Art-ANS
1291 [e]
diastellomenon
διαστελλόμενον  :
being commanded
V-PPM/P-ANS
2579 [e]
Kan
Κἂν
If even
Adv
2342 [e]
thērion
θηρίον
a beast
N-NNS
2345 [e]
thigē
θίγῃ
should touch
V-ASA-3S
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
3735 [e]
orous
ὄρους  ,
mountain
N-GNS
3036 [e]
lithobolēthēsetai
λιθοβοληθήσεται  .
it shall be stoned
V-FIP-3S
21   2532 [e]
21   kai
21   καί
21   And
21   Conj
3779 [e]
houtō
οὕτω
so
Adv
5398 [e]
phoberon
φοβερὸν
fearful
Adj-NNS
1510 [e]
ēn
ἦν
was
V-IIA-3S
3588 [e]
to
τὸ
the thing
Art-NNS
5324 [e]
phantazomenon
φανταζόμενον
appearing [that]
V-PPM/P-NNS
3475 [e]
Mōusēs
Μωϋσῆς
Moses
N-NMS
2036 [e]
eipen
εἶπεν  ,
said
V-AIA-3S
1630 [e]
Ekphobos
Ἔκφοβός
Greatly afraid
Adj-NMS
1510 [e]
eimi
εἰμι  ,
I am
V-PIA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1790 [e]
entromos
ἔντρομος  .
trembling
Adj-NMS
22   235 [e]
22   Alla
22   Ἀλλὰ
22   But
22   Conj
4334 [e]
proselēlythate
προσεληλύθατε
you have come to
V-RIA-2P
4622 [e]
Siōn
Σιὼν
Zion
N-DFS
3735 [e]
orei
ὄρει  ,
Mount
N-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4172 [e]
polei
πόλει
[the] city
N-DFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2198 [e]
zōntos
ζῶντος  ,
[the] living
V-PPA-GMS
2419 [e]
Ierousalēm
Ἰερουσαλὴμ
[the] Jerusalem
N-DFS
2032 [e]
epouraniō
ἐπουρανίῳ  ,
heavenly
Adj-DFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3461 [e]
myriasin
μυριάσιν
to myriads
N-DFP
32 [e]
angelōn
ἀγγέλων  ,
of angels
N-GMP
23   3831 [e]
23   panēgyrei
23   πανηγύρει  ,
23   [to the] assembly
23   N-DFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1577 [e]
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
to [the] church
N-DFS
4416 [e]
prōtotokōn
πρωτοτόκων
of [the] firstborn
Adj-GMP
583 [e]
apogegrammenōn
ἀπογεγραμμένων
having been enrolled
V-RPM/P-GMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3772 [e]
ouranois
οὐρανοῖς  ,
[the] heavens
N-DMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2923 [e]
Kritē
Κριτῇ
to [the] judge
N-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ
God
N-DMS
3956 [e]
pantōn
πάντων  ,
of all
Adj-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4151 [e]
pneumasi
πνεύμασι
to [the] spirits
N-DNP
1342 [e]
dikaiōn
δικαίων
of [the] righteous
Adj-GMP
5048 [e]
teteleiōmenōn
τετελειωμένων  ,
having been perfected
V-RPM/P-GMP
24   2532 [e]
24   kai
24   καὶ
24   and
24   Conj
1242 [e]
diathēkēs
διαθήκης
of a covenant
N-GFS
3501 [e]
neas
νέας
new
Adj-GFS
3316 [e]
mesitē
μεσίτῃ  ,
[the] mediator
N-DMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  ,
to Jesus
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
129 [e]
haimati
αἵματι
to [the] blood
N-DNS
4473 [e]
rhantismou
ῥαντισμοῦ
of sprinkling
N-GMS
2909 [e]
kreitton
κρεῖττον
better things
Adj-ANS-C
2980 [e]
lalounti
λαλοῦντι
speaking
V-PPA-DMS
3844 [e]
para
παρὰ
than
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
that of
Art-AMS
6 [e]
Habel
Ἅβελ  .
Abel
N-AMS
25   991 [e]
25   Blepete
25   Βλέπετε
25   Take heed
25   V-PMA-2P
3361 [e]

μὴ
lest
Adv
3868 [e]
paraitēsēsthe
παραιτήσησθε
you refuse
V-ASM-2P
3588 [e]
ton
τὸν
the [One]
Art-AMS
2980 [e]
lalounta
λαλοῦντα  .
speaking
V-PPA-AMS
1487 [e]
ei
εἰ
If
Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1565 [e]
ekeinoi
ἐκεῖνοι
they
DPro-NMP
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1628 [e]
exephygon
ἐξέφυγον  ,
escaped
V-AIA-3P
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
1093 [e]
gēs
γῆς
earth
N-GFS
3868 [e]
paraitēsamenoi
παραιτησάμενοι
having refused
V-APM-NMP
3588 [e]
ton
τὸν
the [One]
Art-AMS
5537 [e]
chrēmatizonta
χρηματίζοντα  ,
divinely instructing [them]
V-PPA-AMS
4183 [e]
poly
πολὺ
much
Adj-ANS
3123 [e]
mallon
μᾶλλον
less
Adv
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we
PPro-N1P
3588 [e]
hoi
οἱ
 - 
Art-NMP
3588 [e]
ton
τὸν
the [One]
Art-AMS
575 [e]
ap’
ἀπ’
from
Prep
3772 [e]
ouranōn
οὐρανῶν
[the] heavens
N-GMP
654 [e]
apostrephomenoi
ἀποστρεφόμενοι  ,
turning away from
V-PPP-NMP
26   3739 [e]
26   hou
26   οὗ
26   whose
26   RelPro-GMS
3588 [e]


 - 
Art-NFS
5456 [e]
phōnē
φωνὴ
voice
N-NFS
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1093 [e]
gēn
γῆν
earth
N-AFS
4531 [e]
esaleusen
ἐσάλευσεν
shook
V-AIA-3S
5119 [e]
tote
τότε  ;
at that time
Adv
3568 [e]
nyn
νῦν
now
Adv
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
1861 [e]
epēngeltai
ἐπήγγελται  ,
He has promised
V-RIM/P-3S
3004 [e]
legōn
λέγων  ,
saying
V-PPA-NMS
2089 [e]
Eti
Ἔτι
Yet
Adv
530 [e]
hapax
ἅπαξ
once [more]
Adv
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
4579 [e]
seisō
σείσω
will shake
V-FIA-1S
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
3440 [e]
monon
μόνον
only
Adv
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1093 [e]
gēn
γῆν  ,
earth
N-AFS
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
3772 [e]
ouranon
οὐρανόν  .
heaven
N-AMS
27   3588 [e]
27   to
27   τὸ
27   This
27   Art-NNS
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
2089 [e]
Eti
Ἔτι
Yet
Adv
530 [e]
hapax
ἅπαξ  ,
once [more]
Adv
1213 [e]
dēloi
δηλοῖ
signifies
V-PIA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of the [things]
Art-GNP
4531 [e]
saleuomenōn
σαλευομένων
being shaken
V-PPM/P-GNP
3331 [e]
metathesin
μετάθεσιν  ,
removing
N-AFS
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
4160 [e]
pepoiēmenōn
πεποιημένων  ,
having been created
V-RPM/P-GNP
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3306 [e]
meinē
μείνῃ
should remain
V-ASA-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the things
Art-NNP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
4531 [e]
saleuomena
σαλευόμενα  .
being shaken
V-PPM/P-NNP
28   1352 [e]
28   Dio
28   Διὸ
28   Therefore
28   Conj
932 [e]
basileian
βασιλείαν
a kingdom
N-AFS
761 [e]
asaleuton
ἀσάλευτον
not to be shaken
Adj-AFS
3880 [e]
paralambanontes
παραλαμβάνοντες  ,
receiving
V-PPA-NMP
2192 [e]
echōmen
ἔχωμεν
we may have
V-PSA-1P
5485 [e]
charin
χάριν  ,
grace
N-AFS
1223 [e]
di’
δι’
by
Prep
3739 [e]
hēs
ἧς
which
RelPro-GFS
3000 [e]
latreuōmen
λατρεύωμεν
we may serve
V-PSA-1P
2102 [e]
euarestōs
εὐαρέστως
well pleasingly
Adv
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
2316 [e]
Theō
Θεῷ  ,
God
N-DMS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
2124 [e]
eulabeias
εὐλαβείας
reverence
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1169 [e]
deous
δέους  .
awe
N-GNS
29   2532 [e]
29   kai
29   καὶ
29   Also
29   Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν
of us
PPro-G1P
4442 [e]
pyr
πῦρ
[is] a fire
N-NNS
2654 [e]
katanaliskon
καταναλίσκον  .
consuming
V-PPA-NNS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Hebrews 11
Top of Page
Top of Page