4432. πτωχεία (ptócheia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4432. πτωχεία (ptócheia) — 3 Occurrences

2 Corinthians 8:2 N-NFS
GRK: κατὰ βάθους πτωχεία αὐτῶν ἐπερίσσευσεν
NAS: and their deep poverty overflowed
INT: of deep poverty of them abounded

2 Corinthians 8:9 N-DFS
GRK: τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
NAS: so that you through His poverty might become rich.
KJV: ye through his poverty might be rich.
INT: of that poverty might be enriched

Revelation 2:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πτωχείαν ἀλλὰ πλούσιος
NAS: your tribulation and your poverty (but you are rich),
KJV: and poverty, (but
INT: and poverty but rich

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page