4637. σκηνόω (skénoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4637. σκηνόω (skénoó) — 5 Occurrences

John 1:14 V-AIA-3S
GRK: ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν
NAS: flesh, and dwelt among
KJV: flesh, and dwelt among us,
INT: became and dwelt among us

Revelation 7:15 V-FIA-3S
GRK: τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ' αὐτούς
NAS: on the throne will spread His tabernacle over
KJV: on the throne shall dwell among them.
INT: the throne will tabernacle over them

Revelation 12:12 V-PPA-NMP
GRK: ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες οὐαὶ τὴν
NAS: O heavens and you who dwell in them. Woe
KJV: and ye that dwell in
INT: in them who dwell Woe to the

Revelation 13:6 V-PPA-AMP
GRK: τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας
NAS: [that is], those who dwell in heaven.
KJV: and them that dwell in
INT: heaven dwell

Revelation 21:3 V-FIA-3S
GRK: ἀνθρώπων καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν
NAS: men, and He will dwell among
KJV: men, and he will dwell with them,
INT: men and he will tabernacle with them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page