4653. σκοτία (skotia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4653. σκοτία (skotia) — 16 Occurrences

Matthew 10:27 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν
NAS: I tell you in the darkness, speak
KJV: you in darkness, [that] speak ye in
INT: in the darkness speak in

Luke 12:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν
NAS: you have said in the dark will be heard
KJV: in darkness shall be heard
INT: in the darkness you said in

John 1:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει καὶ
NAS: shines in the darkness, and the darkness
KJV: shineth in darkness; and the darkness
INT: in the darkness shines and

John 1:5 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ
NAS: in the darkness, and the darkness did not comprehend
KJV: and the darkness comprehended
INT: and the darkness it not

John 6:17 N-NFS
GRK: Καφαρναούμ καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει
NAS: become dark, and Jesus
KJV: it was now dark, and Jesus
INT: Capernaum And dark already it had become

John 8:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἕξει
NAS: Me will not walk in the darkness, but will have
KJV: walk in darkness, but shall have
INT: in the darkness but will have

John 12:35 N-NFS
GRK: ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ
NAS: so that darkness will not overtake
KJV: lest darkness come upon
INT: that not darkness you might overtake

John 12:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν
NAS: you; he who walks in the darkness does not know
KJV: in darkness knoweth
INT: in the darkness not knows

John 12:46 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ
NAS: in Me will not remain in darkness.
KJV: abide in darkness.
INT: in the darkness not might abide

John 20:1 N-GFS
GRK: ἔρχεται πρωὶ σκοτίας ἔτι οὔσης
NAS: while it was still dark, and saw
KJV: yet dark, unto
INT: comes early dark still it being

1 John 1:5 N-NFS
GRK: ἐστὶν καὶ σκοτία οὐκ ἔστιν
NAS: and in Him there is no darkness at all.
KJV: is no darkness at all.
INT: is and darkness not is

1 John 2:8 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ
NAS: in Him and in you, because the darkness is passing away
KJV: you: because the darkness is past, and
INT: because the darkness is passing away and

1 John 2:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως
NAS: his brother is in the darkness until
KJV: is in darkness even until now.
INT: in the darkness is until

1 John 2:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν καὶ
NAS: his brother is in the darkness and walks
KJV: is in darkness, and walketh
INT: in the darkness is and

1 John 2:11 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ
NAS: and walks in the darkness, and does not know
KJV: walketh in darkness, and knoweth
INT: in the darkness walks and

1 John 2:11 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς
NAS: because the darkness has blinded
KJV: because that darkness hath blinded
INT: because the darkness blinded the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page