4692. σπεύδω (speudó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4692. σπεύδω (speudó) — 6 Occurrences

Luke 2:16 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν
NAS: they came in a hurry and found their way
KJV: And they came with haste, and found
INT: And they came having hurried and found

Luke 19:5 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν Ζακχαῖε σπεύσας κατάβηθι σήμερον
NAS: to him, Zaccheus, hurry and come down,
KJV: Zacchaeus, make haste, and come down;
INT: him Zacchaeus having hurried come down today

Luke 19:6 V-APA-NMS
GRK: καὶ σπεύσας κατέβη καὶ
NAS: And he hurried and came down
KJV: And he made haste, and came down, and
INT: And having hurried he came down and

Acts 20:16 V-IIA-3S
GRK: τῇ Ἀσίᾳ ἔσπευδεν γὰρ εἰ
NAS: in Asia; for he was hurrying to be in Jerusalem,
KJV: Asia: for he hasted, if it were
INT: Asia he was hastened indeed if

Acts 22:18 V-AMA-2S
GRK: λέγοντά μοι Σπεῦσον καὶ ἔξελθε
NAS: Him saying to me, 'Make haste, and get
KJV: unto me, Make haste, and
INT: saying to me Make haste and go away

2 Peter 3:12 V-PPA-AMP
GRK: προσδοκῶντας καὶ σπεύδοντας τὴν παρουσίαν
NAS: looking for and hastening the coming
KJV: and hasting unto the coming
INT: expecting and hastening the coming

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page