4714. στάσις (stasis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4714. στάσις (stasis) — 9 Occurrences

Mark 15:7 N-DFS
GRK: ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν
NAS: imprisoned with the insurrectionists who
KJV: murder in the insurrection.
INT: in the insurrection murder had committed

Luke 23:19 N-AFS
GRK: ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην
NAS: into prison for an insurrection made
KJV: for a certain sedition made in
INT: was on account of insurrection a certain having been made

Luke 23:25 N-AFS
GRK: τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον
NAS: into prison for insurrection and murder,
KJV: him that for sedition and
INT: him who on account of insurrection and murder

Acts 15:2 N-GFS
GRK: γενομένης δὲ στάσεως καὶ ζητήσεως
NAS: great dissension and debate
KJV: no small dissension and disputation
INT: Having taken place therefore a commotion and discussion

Acts 19:40 N-GFS
GRK: κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς
NAS: of being accused of a riot in connection
KJV: for this day's uproar, there being no
INT: we are in danger to be accused of insurrection in regard to

Acts 23:7 N-NFS
GRK: εἰπόντος ἐγένετο στάσις τῶν Φαρισαίων
NAS: there occurred a dissension between the Pharisees
KJV: there arose a dissension between the Pharisees
INT: put forth there was a dissension of the Pharisees

Acts 23:10 N-GFS
GRK: δὲ γινομένης στάσεως φοβηθεὶς ὁ
NAS: And as a great dissension was developing,
KJV: a great dissension, the chief captain,
INT: moreover arising dissension having feared the

Acts 24:5 N-AFP
GRK: καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσιν τοῖς
NAS: and a fellow who stirs up dissension among all
KJV: a mover of sedition among all
INT: and moving insurrection among all the

Hebrews 9:8 N-AFS
GRK: σκηνῆς ἐχούσης στάσιν
NAS: tabernacle is still standing,
KJV: was yet standing:
INT: tabernacle having a standing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page