σταυροῦ
Englishman's Concordance
σταυροῦ (staurou) — 12 Occurrences

Matthew 27:40 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
NAS: of God, come down from the cross.
KJV: come down from the cross.
INT: from the cross

Matthew 27:42 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ καὶ πιστεύσομεν
NAS: come down from the cross, and we will believe
KJV: from the cross, and
INT: from the cross and we will believe

Mark 15:30 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ
NAS: and come down from the cross!
KJV: come down from the cross.
INT: from the cross

Mark 15:32 N-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν
NAS: come down from the cross, so
KJV: now from the cross, that we may see
INT: from the cross that we might see

John 19:19 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ἦν δὲ
NAS: and put it on the cross. It was written,
KJV: put [it] on the cross. And the writing
INT: on the cross it was moreover

John 19:31 N-GMS
GRK: ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα
NAS: would not remain on the cross on the Sabbath
KJV: upon the cross on
INT: on the cross the bodies

1 Corinthians 1:18 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν
NAS: For the word of the cross is foolishness
KJV: the preaching of the cross is
INT: of the cross to those indeed

Galatians 5:11 N-GMS
GRK: σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ
NAS: the stumbling block of the cross has been abolished.
KJV: is the offence of the cross ceased.
INT: offense of the cross

Ephesians 2:16 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν
NAS: through the cross, by it having put to death
KJV: by the cross, having slain
INT: through the cross having slain the

Philippians 2:8 N-GMS
GRK: θανάτου δὲ σταυροῦ
NAS: even death on a cross.
KJV: even the death of the cross.
INT: of death moreover of [the] cross

Philippians 3:18 N-GMS
GRK: ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ χριστοῦ
NAS: [that they are] enemies of the cross of Christ,
KJV: [that they are] the enemies of the cross of Christ:
INT: enemies of the cross of Christ

Colossians 1:20 N-GMS
GRK: αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ δι'
NAS: the blood of His cross; through
KJV: the blood of his cross, by him
INT: blood of the cross of him by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page