4729. στενοχωρέω (stenochóreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4729. στενοχωρέω (stenochóreó) — 3 Occurrences

2 Corinthians 4:8 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι ἀπορούμενοι ἀλλ'
NAS: in every way, but not crushed; perplexed,
KJV: not distressed; [we are] perplexed,
INT: but not crushed perplexed but

2 Corinthians 6:12 V-PIM/P-2P
GRK: οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν
NAS: You are not restrained by us, but you are restrained
KJV: Ye are not straitened in us,
INT: not You are restrained by us

2 Corinthians 6:12 V-PIM/P-2P
GRK: ἐν ἡμῖν στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν
NAS: You are not restrained by us, but you are restrained in your own affections.
KJV: us, but ye are straitened in your own
INT: by us You are restrained moreover in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page