στενάζομεν
Englishman's Concordance
στενάζομεν (stenazomen) — 3 Occurrences

Romans 8:23 V-PIA-1P
GRK: ἐν ἑαυτοῖς στενάζομεν υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι
NAS: we ourselves groan within
KJV: we ourselves groan within ourselves,
INT: in ourselves groan adoption awaiting

2 Corinthians 5:2 V-PIA-1P
GRK: ἐν τούτῳ στενάζομεν τὸ οἰκητήριον
NAS: in this [house] we groan, longing
KJV: this we groan, earnestly desiring
INT: in this we groan the dwelling

2 Corinthians 5:4 V-PIA-1P
GRK: τῷ σκήνει στενάζομεν βαρούμενοι ἐφ'
NAS: tent, we groan, being burdened,
KJV: [this] tabernacle do groan, being burdened:
INT: the tabernacle we groan being burdened because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page