4738. στῆθος (stéthos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4738. στῆθος (stéthos) — 5 Occurrences

Luke 18:13 N-ANS
GRK: ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων
NAS: but was beating his breast, saying,
KJV: upon his breast, saying, God
INT: was striking the breast of himself saying

Luke 23:48 N-ANP
GRK: τύπτοντες τὰ στήθη ὑπέστρεφον
NAS: beating their breasts.
KJV: smote their breasts, and returned.
INT: beating the breasts returned [home]

John 13:25 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ
NAS: on Jesus' bosom, said
KJV: lying on Jesus' breast saith unto him,
INT: on the breast of Jesus

John 21:20 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ
NAS: had leaned back on His bosom at the supper
KJV: on his breast at supper,
INT: on the bosom of him and

Revelation 15:6 N-ANP
GRK: περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς
NAS: around their chests with golden
KJV: and having their breasts girded
INT: about the breasts sashes golden

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page