Στέφανον
Englishman's Concordance
Στέφανον (Stephanon) — 3 Occurrences

Acts 6:5 N-AMS
GRK: καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα πλήρης
NAS: and they chose Stephen, a man
KJV: and they chose Stephen, a man full
INT: and they chose Stephen a man full

Acts 7:59 N-AMS
GRK: ἐλιθοβόλουν τὸν Στέφανον ἐπικαλούμενον καὶ
NAS: They went on stoning Stephen as he called
KJV: they stoned Stephen, calling upon
INT: they stoned Stephen invoking and

Acts 8:2 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς
NAS: men buried Stephen, and made loud
KJV: carried Stephen [to his burial], and
INT: moreover Stephen men devout

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page