4867. συναθροίζω (sunathroizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4867. συναθροίζω (sunathroizó) — 3 Occurrences

Luke 24:33 V-RPM/P-AMP
GRK: καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα
KJV: the eleven gathered together, and
INT: and they found gathered together the eleven

Acts 12:12 V-RPM/P-NMP
GRK: ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι
NAS: many were gathered together and were praying.
KJV: many were gathered together praying.
INT: were many gathered together and are praying

Acts 19:25 V-APA-NMS
GRK: οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς
NAS: these he gathered together with the workmen
KJV: Whom he called together with the workmen
INT: whom having brought together also the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page