4934. συντίθεμαι (suntithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4934. συντίθεμαι (suntithémi) — 4 Occurrences

Luke 22:5 V-AIM-3P
GRK: ἐχάρησαν καὶ συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον
NAS: They were glad and agreed to give
KJV: and covenanted to give
INT: they rejoiced and agreed him money

John 9:22 V-LIM-3P
GRK: ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι
NAS: had already agreed that if
KJV: for the Jews had agreed already, that
INT: already indeed had agreed together the Jews

Acts 23:20 V-AIM-3P
GRK: Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί
NAS: The Jews have agreed to ask
KJV: The Jews have agreed to desire thee
INT: The Jews agreed to request

Acts 24:9 V-AIM-3P
GRK: συνεπέθεντο δὲ καὶ
KJV: also assented, saying
INT: agreed moreover also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page