5032. τάχιον (tachion)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5032. τάχιον (tachion) — 4 Occurrences

John 13:27 Adv-C
GRK: ποιεῖς ποίησον τάχιον
KJV: thou doest, do quickly.
INT: you do do quickly

John 20:4 Adv-C
GRK: μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου
INT: disciple ran forward faster than Peter

Hebrews 13:19 Adv-C
GRK: ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν
KJV: I may be restored to you the sooner.
INT: to do that more quickly I might be restored to you

Hebrews 13:23 Adv-C
GRK: οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι
KJV: if he come shortly, I will see you.
INT: whom if sooner he should come I will see

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page