ταχὺ
Englishman's Concordance
ταχὺ (tachy) — 12 Occurrences

Matthew 5:25 Adv
GRK: ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου
NAS: Make friends quickly with your opponent
KJV: adversary quickly, whiles
INT: adversary of you quickly while which

Matthew 28:7 Adv
GRK: καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε
NAS: Go quickly and tell His disciples
KJV: And go quickly, and tell his
INT: And quickly having gone say

Matthew 28:8 Adv
GRK: καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ
NAS: the tomb quickly with fear
KJV: they departed quickly from
INT: And having gone out quickly from the

Mark 9:39 Adv
GRK: καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με
NAS: and be able soon afterward to speak evil
KJV: that can lightly speak evil of me.
INT: and be able readily to speak evil of me

Luke 15:22 Adv
GRK: δούλους αὐτοῦ Ταχὺ ἐξενέγκατε στολὴν
NAS: to his slaves, 'Quickly bring
INT: servants of him quickly Bring out robe

John 11:29 Adv
GRK: ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο
NAS: it, she got up quickly and was coming
KJV: [that], she arose quickly, and
INT: she heard rises up quickly and comes

Revelation 2:16 Adv
GRK: ἔρχομαί σοι ταχύ καὶ πολεμήσω
NAS: I am coming to you quickly, and I will make war
KJV: unto thee quickly, and
INT: I am coming to you quickly and will make war

Revelation 3:11 Adv
GRK: ἔρχομαι ταχύ κράτει ὃ
NAS: I am coming quickly; hold fast what
KJV: I come quickly: hold that fast
INT: I come quickly hold fast what

Revelation 11:14 Adv
GRK: τρίτη ἔρχεται ταχύ
NAS: woe is coming quickly.
KJV: woe cometh quickly.
INT: third comes quickly

Revelation 22:7 Adv
GRK: Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ μακάριος ὁ
NAS: I am coming quickly. Blessed
KJV: I come quickly: blessed
INT: Behold I am coming quickly Blessed [is] he who

Revelation 22:12 Adv
GRK: Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ καὶ ὁ
NAS: I am coming quickly, and My reward
KJV: behold, I come quickly; and my
INT: behold I am coming quickly and the

Revelation 22:20 Adv
GRK: Ναί ἔρχομαι ταχύ Ἀμήν ἔρχου
NAS: I am coming quickly. Amen.
KJV: Surely I come quickly. Amen. Even so,
INT: Yes I am coming quickly Amen come

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page