5161. Τρόφιμος (Trophimos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5161. Τρόφιμος (Trophimos) — 3 Occurrences

Acts 20:4 N-NMS
GRK: Τύχικος καὶ Τρόφιμος
NAS: and Tychicus and Trophimus of Asia.
KJV: Tychicus and Trophimus.
INT: Tychicus and Trophimus

Acts 21:29 N-AMS
GRK: γὰρ προεωρακότες Τρόφιμον τὸν Ἐφέσιον
NAS: For they had previously seen Trophimus the Ephesian
KJV: the city Trophimus an Ephesian,
INT: indeed having before seen Trophimus the Ephesian

2 Timothy 4:20 N-AMS
GRK: ἐν Κορίνθῳ Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον
NAS: at Corinth, but Trophimus I left
KJV: Corinth: but Trophimus have I left at
INT: in Corinth Trophimus moreover I left

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page