τρόπον
Englishman's Concordance
τρόπον (tropon) — 10 Occurrences

Matthew 23:37 N-AMS
GRK: σου ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει
NAS: together, the way a hen
KJV: together, even as a hen
INT: of you in which way a hen gathers together

Luke 13:34 N-AMS
GRK: σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν
INT: of you that way a hen [gathers]

Acts 1:11 N-AMS
GRK: ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν
NAS: in just the same way as you have watched
INT: will come in like manner you beheld him

Acts 7:28 N-AMS
GRK: θέλεις ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς
INT: wish as way you put to death yesterday

Acts 15:11 N-AMS
GRK: καθ' ὃν τρόπον κἀκεῖνοι
NAS: in the same way as they also
KJV: we shall be saved, even as they.
INT: in same manner they also

Acts 27:25 N-AMS
GRK: καθ' ὃν τρόπον λελάληταί μοι
KJV: shall be even as it was told me.
INT: according to the way it has been said to me

Romans 3:2 N-AMS
GRK: κατὰ πάντα τρόπον πρῶτον μὲν
NAS: in every respect. First of all,
KJV: Much every way: chiefly, because
INT: in every way chiefly indeed

2 Thessalonians 2:3 N-AMS
GRK: κατὰ μηδένα τρόπον ὅτι ἐὰν
NAS: in any way deceive
KJV: any means: for
INT: in not one way because [it will not be] if

2 Timothy 3:8 N-AMS
GRK: ὃν τρόπον δὲ Ἰαννῆς
KJV: Now as Jannes and
INT: by which way moreover Jannes

Jude 1:7 N-AMS
GRK: τὸν ὅμοιον τρόπον τούτοις ἐκπορνεύσασαι
NAS: them, since they in the same way as these
KJV: in like manner, giving themselves over to fornication,
INT: in like manner with them having indulged in sexual immorality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page