53. ἁγνός (hagnos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 53. ἁγνός (hagnos) — 8 Occurrences

2 Corinthians 7:11 Adj-AMP
GRK: συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ
NAS: yourselves to be innocent in the matter.
KJV: yourselves to be clear in this matter.
INT: you proved yourselves pure to be in this

2 Corinthians 11:2 Adj-AFS
GRK: ἀνδρὶ παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ
NAS: I might present you [as] a pure virgin.
KJV: that I may present [you as] a chaste virgin
INT: husband a virgin pure to present [you]

Philippians 4:8 Adj-NNP
GRK: δίκαια ὅσα ἁγνά ὅσα προσφιλῆ
NAS: whatever is pure, whatever
KJV: whatsoever things [are] pure, whatsoever things
INT: right whatever pure whatever lovely

1 Timothy 5:22 Adj-AMS
GRK: ἀλλοτρίαις σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
NAS: keep yourself free from sin.
KJV: keep thyself pure.
INT: of others Yourself pure keep

Titus 2:5 Adj-AFP
GRK: σώφρονας ἁγνάς οἰκουργούς ἀγαθάς
NAS: [to be] sensible, pure, workers at home,
KJV: [To be] discreet, chaste, keepers at home,
INT: self-controlled pure keepers at home kind

James 3:17 Adj-NFS
GRK: πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν ἔπειτα
NAS: is first pure, then
INT: first indeed pure is then

1 Peter 3:2 Adj-AFS
GRK: ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν
NAS: as they observe your chaste and respectful
KJV: your chaste conversation
INT: in fear pure conduct of you

1 John 3:3 Adj-NMS
GRK: καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν
NAS: himself, just as He is pure.
KJV: he is pure.
INT: even as he pure is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page