5452. φυτεύω (phuteuó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5452. φυτεύω (phuteuó) — 11 Occurrences

Matthew 15:13 V-AIA-3S
GRK: ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ
NAS: Father did not plant shall be uprooted.
KJV: hath not planted, shall be rooted up.
INT: which not has planted the Father

Matthew 21:33 V-AIA-3S
GRK: οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ
NAS: who PLANTED A VINEYARD
KJV: which planted a vineyard,
INT: a master of a house who planted a vineyard and

Mark 12:1 V-AIA-3S
GRK: Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος ἐφύτευσεν καὶ περιέθηκεν
NAS: A man PLANTED A VINEYARD
KJV: A [certain] man planted a vineyard,
INT: A vineyard a man planted and placed around [it]

Luke 13:6 V-RPM/P-AFS
GRK: εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ
NAS: a fig tree which had been planted in his vineyard;
KJV: [man] had a fig tree planted in his
INT: had a certain [man] planted in the

Luke 17:6 V-AMP-2S
GRK: Ἐκριζώθητι καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ
NAS: Be uprooted and be planted in the sea;
KJV: and be thou planted in
INT: Be you rooted up and be you planted in the

Luke 17:28 V-IIA-3P
GRK: ἠγόραζον ἐπώλουν ἐφύτευον ᾠκοδόμουν
NAS: they were selling, they were planting, they were building;
KJV: they sold, they planted, they builded;
INT: they were buying they were selling they were planting they were building

Luke 20:9 V-AIA-3S
GRK: Ἄνθρωπος τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ
NAS: A man planted a vineyard
KJV: A certain man planted a vineyard, and
INT: A certain man certain planted a vineyard and

1 Corinthians 3:6 V-AIA-1S
GRK: ἐγὼ ἐφύτευσα Ἀπολλὼς ἐπότισεν
NAS: I planted, Apollos watered,
KJV: I have planted, Apollos watered;
INT: I planted Apollos watered

1 Corinthians 3:7 V-PPA-NMS
GRK: οὔτε ὁ φυτεύων ἐστίν τι
NAS: neither the one who plants nor
KJV: is he that planteth any thing,
INT: neither he that plants is anything

1 Corinthians 3:8 V-PPA-NMS
GRK: φυτεύων δὲ καὶ
NAS: Now he who plants and he who waters
KJV: Now he that planteth and
INT: he that plants moreover and

1 Corinthians 9:7 V-PIA-3S
GRK: ποτέ τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ
NAS: Who plants a vineyard
KJV: charges? who planteth a vineyard, and
INT: at any time who plants a vineyard and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page