607. ἀποκεφαλίζω (apokephalizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 607. ἀποκεφαλίζω (apokephalizó) — 4 Occurrences

Matthew 14:10 V-AIA-3S
GRK: καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν Ἰωάννην
NAS: and had John beheaded in the prison.
KJV: And he sent, and beheaded John in
INT: And having sent he beheaded John

Mark 6:16 V-AIA-1S
GRK: Ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην οὗτος
NAS: John, whom I beheaded, has risen!
KJV: whom I beheaded: he is risen
INT: Whom I beheaded John he

Mark 6:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν
KJV: and he went and beheaded him in
INT: And having gone he beheaded him in

Luke 9:9 V-AIA-1S
GRK: Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα τίς δέ
NAS: had John beheaded; but who
KJV: have I beheaded: but who
INT: John I beheaded who moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page