705. ἀριθμέω (arithmeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 705. ἀριθμέω (arithmeó) — 3 Occurrences

Matthew 10:30 V-RPM/P-NFP
GRK: κεφαλῆς πᾶσαι ἠριθμημέναι εἰσίν
NAS: of your head are all numbered.
KJV: are all numbered.
INT: head all numbered are

Luke 12:7 V-RIM/P-3P
GRK: ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται μὴ φοβεῖσθε
NAS: are all numbered. Do not fear;
KJV: are all numbered. Fear not
INT: of you all have been numbered Not fear

Revelation 7:9 V-ANA
GRK: πολύς ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς
NAS: no one could count, from every nation
KJV: no man could number, of all
INT: great which to number it no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page