ἀριθμὸς
Englishman's Concordance
ἀριθμὸς (arithmos) — 10 Occurrences

Acts 4:4 N-NMS
GRK: ἐγενήθη ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν
NAS: believed; and the number of the men
KJV: and the number of the men
INT: became the number of the men

Acts 5:36 N-NMS
GRK: προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων
NAS: to be somebody, and a group of about
KJV: to whom a number of men,
INT: were joined of men number about four hundred

Acts 6:7 N-NMS
GRK: ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν
NAS: kept on spreading; and the number of the disciples
KJV: and the number of the disciples
INT: was multiplied the number of the disciples

Acts 11:21 N-NMS
GRK: πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύσας
NAS: was with them, and a large number who believed
KJV: a great number believed,
INT: [a] great moreover number having believed

Romans 9:27 N-NMS
GRK: ᾖ ὁ ἀριθμὸς τῶν υἱῶν
NAS: THOUGH THE NUMBER OF THE SONS
KJV: Though the number of the children
INT: should be the number of the sons

Revelation 5:11 N-NMS
GRK: ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες
NAS: and the elders; and the number of them was myriads
KJV: the elders: and the number of them was
INT: was the number of them ten thousands

Revelation 9:16 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων
NAS: The number of the armies
KJV: And the number of the army
INT: and the number of the armies

Revelation 13:18 N-NMS
GRK: τοῦ θηρίου ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου
NAS: of the beast, for the number is that of a man;
KJV: for it is the number of a man; and
INT: of the beast number indeed a man's

Revelation 13:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι
NAS: is that of a man; and his number is six hundred
KJV: his number [is] Six hundred threescore [and] six.
INT: and the number of it six hundred

Revelation 20:8 N-NMS
GRK: ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς
NAS: for the war; the number of them is like
KJV: to battle: the number of whom [is] as
INT: of whom the number [is] of them as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page