714. ἀρκέω (arkeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 714. ἀρκέω (arkeó) — 8 Occurrences

Matthew 25:9 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ
NAS: No, there will not be enough for us and you [too]; go
KJV: there be not enough for us and
INT: none not even it might suffice for us and

Luke 3:14 V-PMM/P-2P
GRK: συκοφαντήσητε καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις
NAS: accuse [anyone] falsely, and be content with your wages.
KJV: and be content with your
INT: accuse falsely and be content with the wages

John 6:7 V-PIA-3P
GRK: ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα
NAS: worth of bread is not sufficient for them, for everyone
KJV: is not sufficient for them, that
INT: loaves not are sufficient for them that

John 14:8 V-PIA-3S
GRK: πατέρα καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν
NAS: us the Father, and it is enough for us.
KJV: the Father, and it sufficeth us.
INT: Father and it is enough for us

2 Corinthians 12:9 V-PIA-3S
GRK: εἴρηκέν μοι Ἀρκεῖ σοι ἡ
NAS: to me, My grace is sufficient for you, for power
KJV: My grace is sufficient for thee: for
INT: he said to me suffices you the

1 Timothy 6:8 V-FIP-1P
GRK: σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα
NAS: with these we shall be content.
KJV: let us be therewith content.
INT: coverings with these we will be satisfied

Hebrews 13:5 V-PPM/P-NMP
GRK: ὁ τρόπος ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν
NAS: is free from the love of money, being content with what you have;
KJV: [be] without covetousness; [and be] content with such things as ye have:
INT: the manner of life [be] satisfied with present [circumstances]

3 John 1:10 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ μὴ ἀρκούμενος ἐπὶ τούτοις
NAS: words; and not satisfied with this,
KJV: and not content therewith, neither
INT: and not satisfied with these

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page