859. ἄφεσις (aphesis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 859. ἄφεσις (aphesis) — 17 Occurrences

Matthew 26:28 N-AFS
GRK: ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: out for many for forgiveness of sins.
KJV: many for the remission of sins.
INT: is poured out for forgiveness of sins

Mark 1:4 N-AFS
GRK: μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: of repentance for the forgiveness of sins.
KJV: for the remission of sins.
INT: of repentance for forgiveness of sins

Mark 3:29 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν
NAS: has forgiveness, but is guilty
KJV: hath never forgiveness, but is
INT: never has forgiveness to the

Luke 1:77 N-DFS
GRK: αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν
NAS: of salvation By the forgiveness of their sins,
KJV: people by the remission of their sins,
INT: of him in forgiveness of sins of them

Luke 3:3 N-AFS
GRK: μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: of repentance for the forgiveness of sins;
KJV: for the remission of sins;
INT: of repentance for forgiveness of sins

Luke 4:18 N-AFS
GRK: κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς
NAS: ME TO PROCLAIM RELEASE TO THE CAPTIVES,
KJV: to preach deliverance to the captives,
INT: to proclaim to captives deliverance and to [the] blind

Luke 4:18 N-DFS
GRK: τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει
KJV: at liberty them that are bruised,
INT: [the] oppressed in deliverance

Luke 24:47 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς
NAS: and that repentance for forgiveness of sins
KJV: and remission of sins
INT: repentance and forgiveness of sins to

Acts 2:38 N-AFS
GRK: Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
NAS: Christ for the forgiveness of your sins;
KJV: Christ for the remission of sins, and
INT: Christ for the forgiveness of sins

Acts 5:31 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν
NAS: to Israel, and forgiveness of sins.
KJV: to Israel, and forgiveness of sins.
INT: to Israel and forgiveness of sins

Acts 10:43 N-AFS
GRK: προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν
NAS: in Him receives forgiveness of sins.
KJV: him shall receive remission of sins.
INT: prophets bear witness [that] forgiveness of sins receives

Acts 13:38 N-NFS
GRK: τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται
NAS: that through Him forgiveness of sins
KJV: unto you the forgiveness of sins:
INT: this one to you forgiveness of sins is proclaimed

Acts 26:18 N-AFS
GRK: λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ
NAS: that they may receive forgiveness of sins
KJV: may receive forgiveness of sins,
INT: might receive they forgiveness of sins and

Ephesians 1:7 N-AFS
GRK: αὐτοῦ τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων
NAS: His blood, the forgiveness of our trespasses,
KJV: blood, the forgiveness of sins,
INT: of him the forgiveness of trespasses

Colossians 1:14 N-AFS
GRK: ἀπολύτρωσιν τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν
NAS: redemption, the forgiveness of sins.
KJV: blood, [even] the forgiveness of sins:
INT: redemption the forgiveness the of sins

Hebrews 9:22 N-NFS
GRK: οὐ γίνεται ἄφεσις
NAS: there is no forgiveness.
KJV: is no remission.
INT: not there is forgiveness

Hebrews 10:18 N-NFS
GRK: ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων οὐκέτι
NAS: where there is forgiveness of these things,
KJV: where remission of these
INT: where moreover forgiveness of these [is] no longer [is there]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page