922. βάρος (baros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 922. βάρος (baros) — 6 Occurrences

Matthew 20:12 N-ANS
GRK: βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας
NAS: have borne the burden and the scorching heat
KJV: which have borne the burden and heat
INT: having borne the burden of the day

Acts 15:28 N-ANS
GRK: ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος πλὴν τούτων
NAS: upon you no greater burden than these
KJV: no greater burden than these
INT: to lay upon you burden furthermore of these

2 Corinthians 4:17 N-ANS
GRK: ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται
NAS: for us an eternal weight of glory
KJV: [and] eternal weight of glory;
INT: excessiveness an eternal weight of glory produces

Galatians 6:2 N-ANP
GRK: Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε καὶ
NAS: one another's burdens, and thereby
KJV: Bear ye one another's burdens, and so
INT: One another's burdens bear you and

1 Thessalonians 2:6 N-DNS
GRK: δυνάμενοι ἐν βάρει εἶναι ὡς
INT: [though] having power in burden to be as

Revelation 2:24 N-ANS
GRK: ὑμᾶς ἄλλο βάρος
NAS: no other burden on you.
KJV: none other burden.
INT: you any other burden

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page